+421 52 44 22 454    marketing@kupelens.sk
Vyberte jazyk: 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky /ďalej v texte len „VOP“/ upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi Kúpeľmi Nový Smokovec a.s. a klientmi /ďalej v texte len „zmluvné strany“/ v rámci poskytovania služieb Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. /ďalej v texte len KNS/ pričom vytvárajú základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi KNS a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne. Individuálna úprava môže vyplynúť zo zmluvy medzi KNS a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia KNS. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odlišne od VOP má prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP.
 2. VOP upravujú podmienky poskytovania komplexných služieb KNS.

Čl. 2. Vznik zmluvného vzťahu

1. Medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah – právny vzťah vzniká v zásade na základe:

 • zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu
 • písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej záväznej objednávky klienta, zo strany KNS potvrdenej
 • čerpaním služieb KNS
 • uplatnenia darčekovej poukážky vydanej KNS so súhlasom, resp. potvrdením KNS o možnosti čerpania služieb v danom termíne
 • akceptovaním pozývacieho listu a nastúpením na kúpeľnú liečbu

2. Záväzná objednávka klienta bude obsahovať najmä:

 • označenie, že sa jedná o objednávku
 • meno a adresu objednávateľa v prípade fyzickej osoby
 • meno, adresu a obchodné údaje v prípade právnickej osoby
 • dátum príchodu a odchodu na pobyt, počet a mená klientov
 • požadovaný typ pobytu a služieb
 • požiadavky na ubytovanie /hotel, typ izby/
 • požiadavky na stravovanie a ostatné doplnkové služby
 • dohodnutú cenu za objednané služby
 • podpis objednávateľa, miesto a dátum vystavenia

Čl. 3 Platobné podmienky

 1. Po potvrdení objednávky zo strany KNS môže byť klient vyzvaný uhradiť zálohu vo výške až 100% z ceny pobytu na bankový účet KNS najneskôr do 21 dní pred nástupom na pobyt. V prípade rezervácie a potvrdenia objednávky na pobyt v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom nástupu, je potrebné uhradiť cenu za pobyt obratom a potvrdenie o úhrade zaslať faxom, resp. e-mailom KNS. V prípade, že záloha nebude uhradená podľa týchto podmienok, bude objednávka na pobyt zrušená.
 2. KNS ako poskytovateľ služieb vydáva darčekové poukazy, ktoré môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb. Darčekové poukazy si je možné objednať vopred. Platnosť darčekového poukazu je uvedená na jeho prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe darčekového poukazu výhradne len do doby trvania jeho platnosti. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky KNS, uvedená na darčekovom poukaze bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa týmto poukazom preukáže. Termín čerpania služieb si je klient povinný objednať na kontaktnej e-mailovej adrese. Po potvrdení rezervácie zo strany KNS sa táto stáva záväznou a termín poskytnutia služby je možné zmeniť len z vážnych dôvodov, pričom náhradný termín je možné dohodnúť najneskôr 7 dní pred rezervovaným termínom.
 3. Klient realizuje platbu za pobyt v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo šekovou poukážkou. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby hradí klient sám.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v tom momente, ku ktorému bola celá pripísaná na účet KNS v banke uvedenej v zmluve, resp. na faktúre, alebo uvedená v potvrdení objednávky. Nezaplatenie v zmysle s dohodnutými podmienkami sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. dohody.
 5. Pri podstatnom porušení zmluvy klientom alebo v prípade riadneho nezaplatenia kúpnej ceny a nezaplatenia v termíne uvedenom v zmluve, na faktúre, alebo v potvrdení objednávky, majú KNS právo od zmluvy odstúpiť, alebo objednávku stornovať. V uvedených prípadoch majú KNS nárok na náhradu škody.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu je miestny poplatok – daň z ubytovania, ktorá sa účtuje k cene ubytovania a jej výška je aktuálne upravovaná Všeobecne záväzným nariadením mesta Vysoké Tatry.

Čl. 4 Objednávanie pobytu

 1. Klient si môže pobyt objednať osobne, telefonicky, emailom, faxom alebo poštou. Po prijatí objednávky odošlú KNS klientovi na adresu uvedenú v maili, vo faxovej správe, liste, alebo na adresu uvedenú v telefonickej objednávke potvrdenie a pokyny na pobyt.

Čl. 5 Dĺžka pobytu, príchod a odchod

 1. Dĺžka pobytu je stanovená želaním klienta a výberom pobytového balíka. V prípade hostí zdravotných poisťovní je dĺžka pobytu stanovená fixne na 21 resp. 28 dní.
 2. Dňom príchodu je prvý deň pobytu. Za deň odchodu sa považuje deň nasledujúci za posledným dňom spojeným s prenocovaním, spojený s poskytnutím raňajok.
 3. Príchod na ubytovanie je možný od 13,00 do 19,00 hod. V prípade neoznámenia o neskoršom príchode vopred môže byť rezervácia zrušená a izba poskytnutá inému hosťovi.
 4. Odubytovanie je nutné do 10,00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby môže hotel účtovať 50% plnej ceny ubytovania.

Čl. 6 Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo:

 1. na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj o podanie potrebných informácii k cene, obsahu, resp. programu pobytu
 2. na zrušenie objednaných služieb, t.j. odstúpenie od zmluvy pri súčasnom akceptovaní storno podmienok
 3. písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka spolu s ostatnými náležitosťami, ktoré obsahuje objednávka na pobyt.

2. Klient má povinnosť:

 1. pristupovať ku všetkým okolnostiam tak, aby svojim konaním a správaním neobmedzil, alebo neohrozil priebeh a realizáciu pobytu, ako aj ďalších účastníkov pobytu. V opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za následky.
 2. dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku podľa článku 8, upozornenia, resp. odporúčania vyvesené v priestoroch areálu KNS, riadiť sa poučením o odkladaní klenotov, peňazí a iných cenností
 3. rešpektovať pokyny a odporučenia zaslané KNS pri potvrdení objednávky
 4. riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky pobytu v KNS
 5. poskytnúť KNS súčinnosť, ktorá je potrebná ku zaisteniu služieb a vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí
 6. klienti, ktorí si objednajú akýkoľvek liečebný pobyt musia pred nástupom na pobyt zvážiť svoj zdravotný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu /kontraindikácie/ a pri nástupe na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť sú povinní absolvovať vstupnú lekársku konzultáciu alebo minimálne vyplniť zdravotný dotazník.
 7. v prípade zrušenia objednávky pobytu oznámiť túto skutočnosť KNS a akceptovať storno poplatky
 8. objednávateľ, ktorý pobyt v KNS zabezpečil pre tretie osoby, je povinný oboznámiť účastníkov pobytu s týmito VOP a zabezpečiť, aby uvedené povinnosti z nich vyplývajúce boli účastníkmi dodržiavané
 9. preukazovať sa v odbytových strediskách KNS identifikačnými predmetmi /hotelový preukaz, elektronická karta,../, ktoré obdržia pri nástupe na pobyt na recepcii. Identifikačné predmety sú neprenosné a nie je dovolené údaje v nich pozmeňovať. Pri odchode z pobytu je klient povinný odovzdať elektronickú kartu od izby na recepcii. V prípade preukázateľného zneužitia identifikačných predmetov je klient povinný zaplatiť poplatok vo forme sankcie vo výške 100 eur a úhradu spôsobenej škody.
 10. preukazovať sa pri nástupe na pobyt na recepcii preukazom totožnosti /platný občiansky preukaz, pas/ za účelom vedenia evidencie ubytovaných
 11. cudzí štátny príslušník je povinný KNS predložiť ďalšie doklady o pobyte na území SR, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy o pobyte cudzincov

Čl. 7 Práva a povinnosti kúpeľov

 1. KNS budú pred uzatvorením zmluvy o pobyte pravdivo informovať o všetkých zásadných skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby klientovi podľa vopred dohodnutých podmienok, KNS ponúknu alternatívnu možnosť služby. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny sú KNS povinné bezodkladne objednávateľovi oznámiť.
 2. KNS majú právo od zmluvy odstúpiť, alebo predčasne ukončiť klientovi pobyt v prípade, ak klient aj napriek upozorneniu a výstrahe zo strany KNS hrubo porušuje dobré mravy, nevhodným spôsobom obťažuje, resp. ohrozuje ostatných klientov, zamestnancov KNS, ich bezpečnosť, zdravie, majetkové hodnoty alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti.
 3. KNS ako poskytovateľ služieb sú oprávnené:
 • pristúpiť ku zmene týchto VOP
 • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov
 • inkasovať stornopoplatky vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP
 • kompenzovať svoj nárok vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady klienta za objednané služby

Čl. 8 Ubytovací poriadok

 1. Prijímať návštevy na izbách bez súhlasu pracovníka recepcie je zakázané.
 2. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas trvania jeho pobytu môže vstúpiť za pracovným účelom chyžná, údržbár, prípadne iný poverený pracovník hotela. Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. Toto neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod./.
 3. Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušiče vlasov a pod.).
 4. Hosť je povinný pri nástupe na pobyt skontrolovať zariadenie izby a všetky nedostatky neodkladne nahlásiť na recepciu, inak preberá zodpovednosť za neskôr zistené škody.
 5. V izbe ani v celom objekte KNS nesmie klient premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 6. Klient nesmie vylievať do umývadla kávový odpad a iné nečistoty.
 7. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, uzavrieť dvere a vypnúť všetky elektrické spotrebiče.
 8. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela.
 9. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a väčšie predmety, na úschovu ktorých sú vyhradené miesta (lyžiareň)
 10. V čase od 22.00 do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj.
 11. V KNS je v letných mesiacoch zákaz sušenia húb.
 12. Celý areál KNS vrátane interiéru je nefajčiarsky, preto je klient povinný túto skutočnosť dodržiavať a v areáli KNS nefajčiť.
 13. Zvieratá nie je možné zo zdravotných dôvodov v KNS ubytovať.
 14. Veci klientom v priestoroch KNS zabudnuté sa klientovi zasielajú poštou na základe jeho žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené.

Čl. 9 Liečebný poriadok

 1. Klient absolvujúci v KNS liečebný pobyt je povinný rešpektovať pokyny ošetrujúceho lekára KNS a každú zmenu svojho zdravotného stavu ihneď hlásiť v ambulancii v hoteli Branisko.
 2. Klient je povinný absolvovať naordinované procedúry v stanovenom čase. V prípade ich zmeškania sa náhrada neposkytuje.
 3. Počet procedúr v jednotlivých pobytoch je uvedený v cenníkoch a v zmluvách so ZP. Druh procedúr určuje lekár KNS pri vstupnej lekárskej konzultácii. Ak je v pobytových balíkoch druh procedúr pevne stanovený, môže v rámci konzultácie lekár klientovi zmeniť procedúru s prihliadnutím na jeho zdravotný stav.
 4. Neodporúčame nosiť so sebou na procedúry peniaze a cenné predmety.
 5. Odporúčame čo najčastejší pobyt vonku v rámci aktívnej klimatickej liečby.
 6. V KNS v priestoroch podávania procedúr dodržujte ticho aj počas dňa.
 7. Opaľovanie môže zhoršiť zdravotný stav, hlavne pri užívaní hormonálnych preparátov a antibiotík – mieru a intenzitu konzultujte s lekárom.
 8. V prípade nedodržiavania liečebného poriadku môže byť klient predčasne prepustený z liečby po predošlom upozornení hlavnou sestrou alebo lekárom KNS.
 9. V deň ukončenia svojho pobytu je klient povinný odovzdať podpísaný Liečebný preukaz, v ktorom sú zaznamenané absolvované procedúry, na recepcii v hoteli Palace.

Čl. 10 Zľavy z pobytov

 1. V prípade nároku klienta na zľavu si ju klient uplatňuje pri uzatvorení účtu za pobyt. V prípade, že tak neurobí, zľava mu priznaná dodatočne nebude. Zľavy nie je možné vzájomne spájať, sčítavať, či kombinovať. Klient si môže uplatniť iba jednu zo zliav, na ktoré má nárok a stále platí tá pre neho najvýhodnejšia.

Čl. 11 Storno podmienky

 1. Služby KNS možno stornovať na adresu KNS iba písomnou formou . Počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia oznámenia storna.
 2. Výška storno poplatkov je:
 • 21 – 14 dní: 10 % z ceny pobytu
 • 13 – 7 dní: 30 % z ceny pobytu
 • 6 – 3 dni: 50% z ceny pobytu
 • 2 – 0 dní: 75 % z ceny
 1. Ak klient hodnoverne preukáže písomným potvrdením, že z vážnych dôvodov /ústavné liečenie, živelná pohroma, vážne ochorenie a úmrtie člena rodiny / nemohol využiť objednané služby, KNS nebudú storno poplatky účtovať.
 2. Klientovi nie je poskytovaná žiadna finančná náhrada za objednané a nevyčerpané služby, ani za zmeny objednaných služieb počas pobytu /ubytovanie, stravovanie, liečebné procedúry/.
 3. Za riadne a včas vykonanú zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiadny poplatok.
 4. Pokiaľ sú KNS z určitého dôvodu povinné vrátiť klientovi adekvátnu čiastku zaplatených služieb, vykonajú tak do 30 dní od vzniku nároku. Táto finančná čiastka bude ponížená o príslušný storno poplatok uvedený vyššie. Transakčné náklady spojené s vrátením ceny služieb idú na vrub klienta.

Čl. 12 Ceny

 1. Cenníky sú uverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke kúpeľov, prípadne môžu byť na vyžiadanie poskytnuté aj v tlačenej verzii.
 2. Ak by pobyt klienta spadal do dvoch alebo viacero sezón, vypočíta sa celková čiastka za pobyt podľa počtu nocí, ktoré pripadajú na jednotlivé sezónne obdobia alikvotne. KNS majú právo rozdelenie sezón meniť.
 3. KNS si vyhradzujú právo zmeny cien a obsahu balíčkov služieb.

Čl. 13 Odmietnutie poskytnutia služieb

 1. KNS sú je oprávnené v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby poskytnutie služieb odmietnuť.
 2. KNS majú právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prí¬padne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné.
 3. Pre klienta sú informácie, ktoré obdrží v potvrdenej objednávke, zaslanej KNS, záväzné. Klient je povinný potvrdenie objednávky skontrolovať a prípadné nezrovnalosti ihneď oznámiť KNS, ktoré zabezpečia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neučiní, nebude na tieto chyby či nezrovnalosti pri príchode do kúpeľov braný zreteľ.
 4. V prípade, že je objednávka klienta zasielaná emailom, KNS potvrdzuje objednávku na rovnakú emailovú adresu, z ktorej obdržal objednávku. Ak klient požaduje zaslať potvrdenie objednávky na inú emailovú adresu, KNS tak urobia v prípade, že táto požiadavky bude jednoznačne v komunikácii uvedená.

Čl. 14 Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

 1. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenia a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

Čl. 15 Reklamácie

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o pobyte, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Klient je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu (v deň zistenia skutočnosti) a to vedúcemu príslušného oddelenia a zápisom do Knihy evidencie reklamácií vedenej na príslušnom oddelení. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.
 2. Ak sa nedostatky týkajú stravovacích alebo zdravotníckych služieb, musia byť reklamované v čase zistenia reklamovanej skutočnosti. Klient má právo požadovať ich nápravu.
 3. Ak sa nedostatky týkajú ubytovacích služieb, musia byť reklamované v čase zistenia reklamovanej skutočnosti. Ak KNS nemôžu klientovi ponúknut iné, náhradné ubytovanie, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka závadu alebo nedostatok.
 5. Reklamáciu vybavuje poverený pracovník KNS, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnút o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, obdrží klient kópiu záznamu o svojej reklamácii a spôsob jej ďalšieho vybavenia. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.
 6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe KNS, alebo okolnosti na strane klienta, na základe ktorých klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a kúpeľmi zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. KNS nezodpovedajú za škodu, ktorú samé nezavinili a nezavinili ju ani ich dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená klientovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním pobytu a služieb, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Čl. 16 Zodpovednosť za škody

 1. Podmienkou náhrady škody na klientmi vnesených veciach – ceninách, klenotoch, hotovosti a ekvivalentom nad 100 € je ich uloženie v trezore, ktorý sa nachádza na recepcii. V prípade, že nie sú takto vnesené predmety uložené, je táto skutočnosť dostatočným dôkazom nesplnenia povinnosti poškodeného predchádzať vzniku škôd, podľa §415 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákona v znení neskorších predpisov. (Za uloženie vecí do trezora na hotelovej izbe hotel nezodpovedá)
 2. KNS zodpovedajú podľa Občianskeho zákonníka za škody na cennostiach, klenotoch a peňažných prostriedkoch do výšky 332 eur.
 3. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť bez zbytočného odkladu.
 4. Za škody na majetku KNS spôsobené klientom je zodpovedný klient sám. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku KNS sú KNS oprávnené na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru. Výška škody je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa na recepcii. Je v záujme klienta informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v izbe a ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil klient.
 5. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku KNS, je klient povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň ukončenia pobytu v KNS.

Čl. 17 Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. KNS ako prevádzkovateľ poskytujúci kúpeľnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti sú oprávnené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho neskorších predpisov zhromažďovať, spracúvavať a uchovávať osobné údaje klientov. Osobné údaje spracúvané na základe osobitných zákonov budú KNS uchovávať po dobu nevyhnutnú v zmysle zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 2. Poskytnutím týchto osobných údajov dáva klient súhlas s ich spracúvaním a uchovaním.
 3. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je potrebné KNS informovať o ich zmene poštou na adresu KNS prípadne emailom na marketing@kupelens.sk.

Čl. 18 Ostatné ustanovenia

 1. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto v ostatných ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Vznikom zmluvného vzťahu klient potvrdzuje s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2015

© Všetky práva vyhradené pre Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Vitajte | Kontakt | Created by MANETI